Δήμος Πάφου : Καθαρίστε οικόπεδα ή προετοιμαστείτε για πρόστιμα

Ο Δήμος Πάφου ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, χωραφιών και περιβολιών που βρίσκονται στη δημαρχούμενη περιοχή όπως προβούν στον καθα¬ρισμό τους, απομακρύνοντας τόσο τα χόρτα όσο και οποιαδήποτε άχρηστα υλικά, το αργότερο μέχρι τις 20 Μαΐου 2021.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, συνεργεία του Δήμου θα προβούν στον καθαρισμό των οικοπέδων, χωραφιών και άλλων τεμαχίων γης που δεν θα καθαριστούν από τους ιδιοκτήτες τους και ο Δή¬μος θα απαιτήσει από αυτούς να καταβάλουν τα έξοδα.

Ο δήμος τονίζει ότι προσωπικές επιστολές – ειδοποιήσεις δεν θα σταλούν ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ρούν να αποτεί¬νονται στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, τηλ. 96358507, 99513712.

Κοινοποίησε